FAQ

Megbízónk nyilvántartása alapján Önnek tartozása áll fenn. Kérjük, hogy részletesen olvassa el megküldött tájékoztatónkat, amely tartalmazza tartozása keletkezésének lehetséges okait is. Elképzelhető, hogy Ön birtokában van olyan információnak, amelyet a Megbízónkkal nem közölt (pl.: gépjármű esetén az autó eladása), természetesen ennek utólagos közlése segítség a megfelelő megoldás megtalálásában, hogy a fennálló hátralék rendezésre kerülhessen. Kérem, hogy hívja ügykezelőinket, hogy segíthessünk ügye megoldásában! Az eljárásunk minden esetben a törvényi előírások figyelembevételével történik. A követeléskezelők az MNB iránymutatása alapján heti 3 alkalommal kereshetik a Kötelezetteket igazolható módon (tehát a nem fogadott hívás nem számít, de a kiküldött SMS, vagy e-mail igen). Munkatársaink az iránymutatás alapján reggel 8 és este 20 óra között kereshetik a Kötelezetteket, szombaton pedig reggel 8 és déli 12 óra között. A célunk az, hogy az ügyfelet tájékozassuk arról, hogy a jogi eljárásban történő érvényesítést, és ezzel a jelentős többletköltségeket elkerülheti, amennyiben együttműködő, és sikerül megállapodni a hátralék rendezéséről.

Cégünk az ügyfelek adatainak kezelésére törvény alapján jogosult. Csupán a hátralék rendezéséhez szükséges adatokat kezelhetjük, azokat viszont jogszerűen. Meghatalmazással rendelkezünk, miszerint a tartozás behajtása érdekében eljárhatunk. Kizárólag a Megbízónk által engedélyezett lépéseket tehetjük meg, és az ő utasításai szerint járhatunk el. Személyes adatok tekintetében a GDPR. 4. cikk 8. és 10. pontja, valamint a 28. cikk (1) bekezdése alapján a Creditforte Kft. adatfeldolgozójának minősül, nem harmadik személynek, így nincsen szükség hozzájárulásra az adatok átadásához. Megbízóink, mint az Önnel szembeni követelés tulajdonosa - az Ön következő személyi adatainak kezelője: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egyéb értesítési elérhetőségek, tartozással kapcsolatos információk (pl.: tartozás típusa, tőke, kamat, pénznem, költségek, egyenleg nyilvántartás, illetőleg a behajtási üggyel kapcsolatos információ (pl.: fizetési terv, költségek, egyenleg), valamint a tartozással kapcsolatban álló egyéb személyek adatai (pl.: kezes, örökös). Társaságunk a Polgári Törvénykönyv, az ügyvédi tevékenységről szól törvény, a 2011. évi CXII.tv. és a 2016/679-es számú Általános Adatvédelmi Rendelet, valamint a Partnereinkkel kötött megbízási szerződés keretei között végzi munkáját. Tevékenysége során Társaságunk a követelések érvényesítése érdekében feldolgozza az Ön személyes adatait, melyhez - fentieknek megfelelően - Öntől hozzájárulás nem szükséges. A Creditforte Kft. az Ön személyes adatait a Partnereitől, mint az átadott követelés eredeti jogosultjától kapta meg követeléskezelési megbízás keretein belül, adatait törvényes adatforrásokból frissítheti, beleértve az adatközvetítőktől kapott információt is. (pl.: BM Lakcímnyilvántartó). Társaságunk az Ön személyes adatait az alábbi célok érdekében kapja meg a Megbízójától: tájékoztatások küldése a tartozás keletkezéséről és a nemfizetés esetén várható következmények ismertetéséről (szóbeli és írásbeli kommunikáció, felszólító levelek kiküldése), jogi eljárás, panasz és reklamációkezelés. Társaságunk az adós felek pénzügyi helyzetének ellenőrzése céljából profilalkotást alkalmazhat, mely magában foglalja a minősítési modellek elkészítését és használatát statisztikai folyamatok által. Ezen profil alapján dönthető el, hogy milyen behajtási stratégiát alkalmazunk, különösen, hogy szükséges-e a jogi eljárásban történő érvényesítés javaslata. Az Ön adatainak továbbítása során felmerülő biztonsági kockázatokat Társaságunk mérsékli úgy, hogy a megfelelő adatbiztonság érdekében biztonsági biztosítékokat alkalmaz (pl.: jelszavas védelem). Az Ön személyes adatait aktívan a térülés megérkezéséig, passzívan (pl.: érdeklődés esetén információ nyújtás) a meghatározott ügykezelési időt követő 90 napig, tároljuk, ezt a tartamot Megbízónk utasításai illetőleg a hatályos jogszabályok korlátozhatják.

Partnereink minden esetben megkísérlik értesíteni a Kötelezetteket a tartozás keletkezésekor és behajtási eljárásra történő átadás előtt, azonban előfordulhat, hogy Ön nem élt a szerződésében vállalt adatváltozás bejelentési kötelezettségével, így Megbízónk nem értesült arról, hogy Önnek változtak a szerződéskötéskor megadott elérhetőségei. Gyakran előforduló probléma, hogy a nem aktualizált cím miatt Megbízóink - bár megkísérlik értesíteni az ügyfelet - levelei "címzett ismeretlen" vagy "elköltözött" jelzéssel érkeznek vissza. Mindenképpen érdemes utánanézni, hogy a megkötött szerződésen milyen értesítési, kapcsolattartási adatok kerültek megadásra.

Nyilvántartásunkat kizárólagosan nyilvános adatbázisból frissíthetjük, így lehetőségünk van lakcím lekérésére (Belügyminisztérium) és Telekom tudakozóból telefonszám lekérésre. Amennyiben tudni szeretné, hogy milyen forrásból jutottunk adataihoz, keresse ügykezelőinket bizalommal. Fontos kiemelni, hogy amennyiben jelzi, hogy a telefonszám nem az Ön birtokában van (pl.: lánya használja), abban az esetben a telefonszám törlésre kerül. Ugyanakkor megkereséseink célja minden esetben az, hogy a követelés lezárására megtaláljuk a megfelelő megoldást.

A hatályos törvények szerint a hangfelvételt rögzítjük és 5 évig megőrizzük – illetve külön jelzett igény esetén – térítésmentesen rendelkezésre bocsátjuk. Az átadásra személyesen vagy elektronikus módon is lehetőség van. A beszélgetés bármikor azonosítható a hívott és hívó telefonszám valamint a hívás ideje alapján.

A beszélgetés rögzítésének kikapcsolására nincsen lehetőségünk, az minden esetben az ügyfél érdekeit szolgálja. Amennyiben nem kíván rögzített vonalon egyeztetni kollegáinkkal, úgy írásban vagy személyesen állunk rendelkezésére.

Kérjük, hogy ebben az esetben küldje meg a halotti anyakönyvi kivonat és a jogerős hagyatékátadó végzés másolati példányát a megkeresésünkben megadott elérhetőségre, közvetlenül Megbízónk részére. A megküldött dokumentumok révén van lehetőség a követelés felülvizsgálatára.

Késedelmi kamat: a késedelmi kamat mértékét a régi Ptk. esetén annak 301.§-a, az új Ptk. esetén annak 6:48 §-a szabályozza magánszemélyek, a régi Ptk. esetén annak 301/A §-a, az új Ptk. esetén 6:155 §-a pedig vállalkozások esetében. A régi Ptk. 293. §, vagy az új Ptk. 6:46 § úgy rendelkezik, hogy ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
Behajtási költségátalány: 2016. évi IX. tv. a behajtási költségátalányról alapján (összege minimum 40 euró). Vállalkozások közötti számlatartozások esetében felszámítandó díj.
Kezelési költség, behajtási költség: 2013. évi tv.10.3.1. 6:154 § alapján, mely jogszabály rendelkezik a kötelezett késedelmének jogkövetkezményeiről. Azzal, hogy valaki a szerződésében vállaltakat nem teljesítette, így a tartozást ki kellett adni követeléskezelő cégnek, azzal a szerződés megszegője kárt okozott a hitelezőjének. Ennek a kárnak megtérítésére a hitelező jogosan tart igényt.
Ügyvédi díj: a késedelmére tekintettel megindított behajtási eljárás költsége. Megfizetése önkéntes, ugyanakkor amennyiben az ügyvédi munkadíj összege nem kerül kiegyenlítésre, arra, illetve a késedelmi kamatra vonatkozóan a megbízó a Ptk. 6:154 § (3) alapján kártérítési igényt támaszthat, amelyet fizetési meghagyásos úton érvényesíthet. Az ügyvédi díj megfizetésével Kötelezett kifejezetten meghatalmazza társaságunkat, hogy az ügyvédi munkadíjra vonatkozóan számlát állítson ki, és ehhez a Kötelezett megbízótól adatfeldolgozóként átvett adatait adatkezelőként nyilvántartásba vegye és kezelje.
Betöltés...